• تیم مهندسین حرفه ای
  • مشاوره قبل از اجرا
  • بهترین خدمات اجرایی

ایمنی گودبرداری

قیمت گودبرداری ساختمان

گودبرداری یکی از عملیات و اقدامات پیچیده در مهندسی می باشد که قبل از ساخت یک بنا، جاده و بسیاری موارد دیگر جهت ساخت سازه های اصولی و دقیق انجام آن الزام آور می باشد. در گودبرداری باید بررسی های اصولی و دقیقی از نظر ایمنی محل مورد نظر بعمل آید. گودبرداری یا خاک برداری عبارتست از حفر زمین یا برداشتن خاک زمینی که توسط مهندس کروکی و نقشه آن کشیده شده است. پس از محاسبه عمق گودبرداری ، اقدام به بررسی خاک و زمین محل گودبرداری می نمایند. این کار توسط یک بیل ساده انجام می شود. در صورتی که هنگام کندن زمین با بیل ، نتوانند اقدام به کندن زمین نمایند نشان دهنده این است که زمین از نظر مقاومت ، مناسب گودبرداری می باشد. در غیر اینصورت ، یعنی اگر زمین با کمک بیل کنده شد ، به آن زمین پابیلی گفته می شود. در این مورد ، محل گودبرداری بایستی آنقدر حفر شود تا به زمینی که مقاومت کافی دارد برسند.

«« گــودبرداری یکـــ اقـدام فوق الـــعاده پیچیــده مهــندسی استـــ »»

قیمت گودبرداری ساختمان
02122894093

تیم فنی مهندسی حرفه ای صدرا

هم اکنون برای دریافت مشاوره تماس بگیرید.

محافظت از کابل های برق و تلفن و تاسیسات
حفاظت از جان افرادی که در محوطه گودبرداری و یا افراد عابر اطراف آن

فرق خاکبرداری و گودبرداری چیست ؟

 اصول گودبرداری بسیار حائز اهمیت می باشد ، زیرا در صورت عدم رعایت موارد پیشگیری و اقدامات اولیه ممکن است ، هم جان افرادی که در حال گودبرداری هستند و هم افرادی که در محوطه مکان گودبرداری قرار دارند به خطر افتد.

محافظت و نگهداری از بنا های تاریخی ، قنات و چاه های آب زیرزمینی
بررسی و محافظت از لوله های زیرزمینی آب ، گاز ، نفت

قرارداد گودبرداری ساختمان

روشهای گودبرداری اصولی

دستورالعمل گودبرداری ۱۳۹۷

روشهای گودبرداری اصولی

— [ بررسی های اصـولی و دقتــ در ایــمنی ] —