طــراحــی تــونـل

تونل نیز یکی از سازه های خاص به حساب می آید که به اقتضای شرایط هر پروژه پارامترهای طراحی و اجرایی در پروژه های مختلف میتواند تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت باشد . بنابراین در اجرای پروژه هایی مانند تونل پارامترهای بسیاری در امکان اجراء و پیشروی طرح دخیل هستند و وقوع کمترین اشتباه می تواند تبعات مالی و زمانی سنگینی به پروژه تحمیل نماید. تونل ها را بر اساس معیار های مختلفی از جمله معیار مشخصات هندسی (طول ، شیب ، شکل دهانه و …)، محل احداث (تونل های زیرزمینی و تونل های ترافیکی) ، طبقه بندی می کنند . شرکت عمران نقش صدرا با سالها تجربه در طراحی و اجرای انواع تونل از جمله تونل های قطار شهری (مترو) و همچنین بکارگیری افراد متخصص در این زمینه خدمات زیر را به کارفرمایان محترم ارائه می کند :

۱- مطالعات امکان سنجی پروژه از نقطه نظر فنی ، اجرایی و اقتصادی

۲- انجام مطالعات محل ساخت تونل شامل: شناسایی پارامترهای نوع خاک محل ، تعیین تراز آب زیرزمینی ، انجام آزمایشات ژئوتکنیکی در محل پروژه ، ارائه روشهای پیشنهادی پایدارسازی دیواره ها و همچنین شناسایی نوع تجهیزات تاسیساتی محل احداث تونل و ارائه راهکارهایی برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی در این بخش

۳- نقشه برداری و تحلیل مسیر ساخت تونل و ارائه طرح های اولیه (شامل انتخاب مصالح ، روش ساخت ، انتخاب شکل تونل و …)

۴- بررسی طرح های اولیه و انتخاب بهینه ترین طرح و روش اجرای متناسب با آن، با هدف تامین نیازمندی های کارفرما

۵- اجرای طرح منتخب و تحویل پروژه در کوتاه ترین زمان