طراحـــی ســازه

اساساً نیازمندی های سازه ای (مانند پایداری ، مقاومت ، دوام و…) در سازه های متفاوت با توجه به هدف بهره برداری و انتظار رفتار خاص از آن سازه ، متفاوت است . این تفاوت زمانی که موضوعاتی همچون عدم قطعیت در رفتار سازه (شامل مصالح مصرفی و روشهای طراحی) و عدم قطعیت در نیازمندی های خارجی تحمیل شده به سازه ( مانند بارگذاری و عوامل محیطی) مطرح می شود ، دو چندان نمود پیدا می کنند . بنابراین با توجه به تفاوتهای ساختاری و محیطی هر سازه و با عنایت به شیوه بهره برداری از آن ، هر سازه به عنوان یک موضوع خاص باید روش طراحی منحصر به خود را داشته باشد . سازه ها از نقطه نظر بهره برداری به مواردی همچون سازه های خاص ، پل ، سازه های صنعتی و ساختمانی و همچنین سازه های سبک (مانند قاب های سبک متشکل از پروفیل های سرد نورد شده تقسیم بندی میشود.) . شرکت عمران نقش صدرا با سال ها تجربه آماده ارائه تمامی نیازمندی های طراحی و اجراء انواع سازه های مذکور به صورت کاملاً تخصصی به کارفرمایان گرامی می باشد .