طراحی و نظارت بر گودبرداری و تحکیم  دیواره محل احداث ساختمان پشتیبانی مرکز گاز استان تهران واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی خیابان استاد نظری