یکی از روشهای تثبیت گودها همزمان با اجرای گودبرداری در تراز های مختلف، استفاده از سیستم نیلینگ (Nailing) می باشد. با توجه به کمبود منابع فارسی مناسب بر آن شدیم تا با ترجمه آیین نامه FHWA که به شرح مراحل تحلیل، طراحی و ساخت دیوارهای خاکی نیل شده پرداخته است و اضافه کردن مطالب و تجربیات اجرایی و همچنین تشریح کاربرد نرم افزارهای طراحی گام موثری در جهت بیشتر آشنا کردن جامعه مهندسی کشور با مبانی این روش برداشته شود.