Logo- Omran naghsh dadra

شبیه‌سازی بعد چهارم BIM (برنامه زمان‌بندی)

3D + Time = 4D

برنامه زمان‌بندی در BIM

بخش‌های مختلف اجرا به عنوان بسته‌های کاری مشخص و جداسازی می‌گردند تمام فعالیت‌ها برای انجام آن بسته‌های کاری به تفکیک معین می‌گردند.
همپوشانی فعالیت‌ها با یکدیگر مشخص می‌شود. منابع مورد نیاز برای هر فعالیت شامل نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات به تفکیک تعیین می‌شود. 
برنامه زمان‌بندی به نقشه‌های شاپ متصل است و هر فعالیت به صورت مستقیم به یک بخش از نقشه‌ها اشاره دارد. 
Schedule

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …