Logo- Omran naghsh dadra

ویدیوها

پخش ویدیو
نمایش ویدیو درباره قدرت نرم BIM
نمایش ویدیو درباره مدلسازی اطلاعات ساخت BIM - مسیر توسعه مدلسازی اطلاعات ساخت
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …