Logo- Omran naghsh dadra

شبیه‌سازی بعد پنجم BIM (هزینه)

با دانستن جریان نقدینگی لازم برای اجرای پروژه، با آرامش می‌سازم و به موقع می‌فروشم

محاسبه هزینه در فرایند BIM

شبیه‌سازی بعد پنجم BIM براساس منابع اختصاص داده شده، هزینه هر فعالیت و پس از آن هر بسته کاری محاسبه می‌گردد. 
Cost Estimation

مزیت‌های استفاده از شبیه‌سازی بعد پنجم هزینه

– کل هزینه ساخت، قبل از ساخت برآورد می‌شود.
– اثرات تغییر در طراحی به سهولت در بودجه مورد نیاز برای ساخت پروژه قابل مشاهده است.
– نقاط بالقوه‌ایی که می‌تواند باعث افزایش هزینه در ساخت شود شناسایی می‌گردد.
– تحلیل ریسک پروژه بر مبنای جریان نقدینگی لازم قابل انجام است.
– ترکیب منابع مورد نیاز، محاسبه نرخ بهره‌وری آنها و تعریف شاخص‌های کیفی عملکرد KPIs قابل انجام است.
– سفارش‌گذاری مصالح یا تجهیزات در زمان مناسب به منظور کاهش زمان پروژه انجام می‌شود.
– دپو مصالحی که در حال حاضر قابل استفاده نیست در سایت کاهش می‌یابد.
هزینه‌های پیش‌بینی شده با پیشرفت پروژه بر مبنای اطلاعات قطعی به‌روزرسانی می‌شود. ثبت اطلاعات قطعی و مقایسه آن با هزینه‌های تخمینی به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران پروژه در پروژه فعلی و آتی کمک می‌کند.

پروژه من را بررسی کنید و در خصوص به کارگیری فناوری BIM در آن پیشنهاد خود را ارائه دهید …